Privacyverklaring

Transport Bruno Meersman gevestigd te Elsstraat Zuid 4, 9140 Temse (BE) en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met ondernemingsnummer KBO 0440.951.013, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Transport Bruno Meersman, Elsstraat Zuid 4, 9140 Temse (BE) +32 3 7106010. Mevr. Kristina Meersman is de functionaris gegevensbescherming van Transport Bruno Meersman. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Persoonsgegevens die wij verwerken
Transport Bruno Meersman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Lijst met contactgegevens van de klant via opdrachten
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Transport Bruno Meersman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Transport Bruno Meersman analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Transport Bruno Meersman volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
• Transport Bruno Meersman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze facturatie of belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Transport Bruno Meersman neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die eventueel aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar tenminste een medewerker van Transport Bruno Meersman tussen zit.
Transport Bruno Meersman gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
• Content Management Systems (CMS)
• Ubidata software voor opvolging van uw zendingen

De verkregen gegevens worden persoonlijk nagezien alvorens verder te worden verwerkt zodat dit geen gevolgen kan geven voor de betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Transport Bruno Meersman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar omwille van boekhoudkundige reden.
Leverbons of digitale handtekeningen > 18 maanden omwille van boekhoudkundige reden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Transport Bruno Meersman verstrekt uitsluitend aan derden waaronder Ubidata en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Transport Bruno Meersman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Transport Bruno Meersman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) of Rijksregisternummer (INSZ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren ten laatste binnen een termijn van vier weken na uw schriftelijk verzoek.

Rechten

Transport Bruno Meersman stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Doch willen wij u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen mocht u van oordeel zijn dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden. In dergelijk geval staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commisie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
T:+32 2 2744800, F +32 2 2744835, E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Transport Bruno Meersman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact via bovenvermelde adres of met Mevr. Kristina Meersman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.